Onderzoek: samenwerkingsverbanden bij (leden)verenigingen

Beste directeur/verenigingsprofessional,

Een vereniging is geen eiland is het thema van het BSAE-jaarcongres in november. Niet toevallig als je merkt dat meer en meer organisaties actief en strategisch samenwerkingsverbanden aangaan met heel uiteenlopende partijen. In de aanloop van het najaarscongres willen we nagaan met welke hindernissen en valkuilen men te maken krijgt bij het aangaan van samenwerkingen en wat het resultaat en de toegevoegde waarde van de samenwerkingen voor organisaties kan zijn.  

We hebben daarvoor een korte vragenlijst opgesteld, die vooral wil peilen naar de attitude van de organisatie ten aanzien van samenwerken en hoe zij het aangaan van samenwerkingen doorgaans ervaren.

Omdat er echter heel wat nuances zijn die in de enquête zelf onzichtbaar dreigen te blijven, zouden we ook graag telefonische interviews willen inplannen met degenen die daartoe bereid zijn. Dit zal maximaal 15 minuten duren. Uiteraard krijgt u achteraf inzage in de algemene conclusies zoals die ook op het jaarcongres voorgesteld zullen worden.

Alvast bedankt!

123456
Kostenefficiëntie (vb. delen van kantoorruimte, kopiemachine ...)
Financiële opbrengst (bv. via sponsoring, co-financiering, subsidie ...)
Zichtbaarheid (bv. versterken van het ‘merk’ van de organisatie)
Interne kennisopbouw (bv. leren hoe de anderen het doen)
Realiseren van ‘content’ (bv. standpunten, whitepapers,…)
Betere ledenbinding (bv. door samenbrengen van leden van beide partijen)
Lobby-impact (bv. campagne, samen dossiers opvolgen ...)
Vergroten van slagkracht (bv. grotere representativiteit)
Complementariteit uitspelen (bv. gezamenlijk maar breder standpunt innemen)
Samen nieuwe dingen doen ( bv. innovatie, co-creatie, marktontwikkeling)
123456
Gelijkaardige organisaties (qua omvang)
Organisaties die groter zijn
Organisaties die kleiner zijn
Organisaties die in dezelfde sector actief zijn
Complementaire organisaties (elders in de waardeketen actief)
Overheden
Wetenschaps- en onderzoeksinstellingen
Academische wereld (universiteiten, hogescholen,…)
Profit-organisaties in de zin van sponsors voor de organisatie
Profit-organisaties (dienstverleners)
Zelfstandige professionals (consultants,…)
JaNeen
Informeel (gentleman’s agreement, mondeling,…)
Formeel met overeenkomst, contract voor bepaalde duur
Formeel met overeenkomst, contract voor onbepaalde duur
Structureel: oprichten nieuwe vzw ...
Lid worden van een andere organisatie
Wederzijds lid van mekaars organisatie
Subsidieprojecten (stuurgroep, consortia,…)
Complexere structuren: PPS, Quadruple Helix,…
Fusie of werken naar een mogelijke fusie op middellange termijn
123456
Overeenkomsten van de mogelijke samenwerkingspartner met ‘concurrenten’
Verdeling van lasten en baten tussen de verschillende partijen
Grotere spelers krijgen vaker de kans om samenwerking aan te gaan
Belgische federale staatsstructuur (Vlaanderen- Wallonië - Brussel)
Organisatie van Vlaamse of federale administraties en beleidsdomeinen van ministers niet afgestemd op realiteit van het werkveld (vb. je wil samenwerken met andere sectororganisatie, maar beiden andere verantwoordelijke minister die geen samenwerking mogelijk maken)
Complexe wetgeving
Politieke kleur van de mogelijke samenwerkingspartner
Oneigenlijke bedoelingen bij de andere partij(en)
Vooraf onvoldoende uitschrijven wat elk van de partijen wil bereiken door het samenwerkingsverband
Vooraf onvoldoende duidelijk maken wat elk van de partijen kan doen
Te weinig ondersteuning door overkoepelende organen/overheid
Te weinig eigen financiële inbreng
Complexe administratieve processen
Vertrouwenskwestie tussen de verschillende partijen
Steun van achterban/leden
Verschillen in cultuur bij de verschillende partijen
Het onderschatten van de complexiteit van het proces
Onvoldoende tijdsinvestering door (één van) de partijen
Het niet nakomen van afspraken
Het nastreven van een verschillend doel door de samenwerking
123456
Behoud van eigen identiteit
Informatie achtergehouden door andere partij(en)
Financiële implicaties (verlies van subidies, …)
Behoud van steun van achterban/leden
Afschrikken of tegen de borst stoten van andere mogelijke samenwerkingspartners
Vertrouwenskwestie met de andere partij
123456
De samenwerkingen werd door beide partijen achteraf grondig geëvalueerd en opgevolgd.
De samenwerkingen werden positief beoordeeld vanuit onze organisatie.
We hebben door de samenwerkingen kosten bespaard.
We hebben door de samenwerkingen geld verdiend (via sponsoring, co-financiering, subsidie...).
We hebben interne kennis opgebouwd door de samenwerkingen.
We hebben 'content' gerealiseerd door de samenwerkingsverbanden (vb. standpunten, whitepapers ...)
Er is een betere ledenbinding gecreëerd door de samenwerkingen.
We hebben lobby-impact bereikt door de samenwerkingen.
We hebben onze slagkracht als organisatie vergroot door de samenwerkingen.
We hebben de complementariteit tussen de 2 partijen maximaal uitgespeeld bij de samenwerkingen.
We hebben samen nieuwe dingen gecreëerd door de samenwerkingen (vb. innovatie, co-creatie ...)
123456
De overheden hebben te veel versnipperde contacten met kleine spelers in het middenveld
De overheden houden te weinig rekening met de kleinere spelers in het middenveld
De expertise van sectororganisaties, beroepsverenigingen en belangenorganisaties wordt vaak miskend ten voordele van gesubsidieerde steunpunten of overheid-administraties die meer aan kennisdeling gaan doen.
Als sectororganisatie/ belangenvereniging zouden wij de rol van belangenbehartiger kunnen combineren met een samenwerkingsopdracht met een hogere overheid.